Friday, 2 February 2007

بارقهء هنری

بارقه یا جرقهء هنری بخشی از کار هنری به حساب می آید. اگر وارد آتلیه ای شوید و به شمار آثارهنرجویان آن آتلیه نگاهی بیاندازید معمولاً از نظر موضوعی تنوع زیادی میان آنها نمی بینید، اما پی می برید که هریک از آنها با دیگری متفاوت است. در میان آنها گاهی اثری را مشاهده می کنید که به طور کلی با بقیه تفاوت دارد، این همان بارقهء هنری است. اخگری که از خود وجود هنرمند بیرون می آید و به اثر او راه پیدا می کند تا جایی که همگان می توانند صدای آن را به وضوح با گوش جان بشنوند. اگر کلمهء نقاشی را در گوگل تایپ کنید، و به آثار هنری هنرمندان توجه کنید، پی می برید که در آن آثار هم گاهی این بارقه دیده می شود و گاهی هم نه. هر هنرمندی فارغ از آن که هست، این بارقه را در خود دارد، اما در اثر برخی از هنرمندان با شدت بیشتری خود را فریاد می زند و خودش را با اطمینان، جسارت و یگانه بودن در کیفیت هنر به نمایش می گذارد.
بارقهء هنری از روح هنرمند بر می خیزد و نشانه ای است از پذیرفتن خود و اطمینان درونی هنرمند از دانش هنری اش.
هنرمند هوشیاری اش را رها می کند و اجازه می دهد تا صدای درونش او را بدون ترس و یا هر گونه داوری هدایت کند.در این ویدئو، نحوهء برخورد مردم به اثر هنری را ببینید. این نتیجهء وجود بارقهء هنری در خلق اثر است و بی کم و کاست در کار هنرمند و نگاه مردم به آن پیداست!!


0 comments: